Raport Polska - Norwegia 2025 już dostępny

Rozwój innowacji i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań to konieczność dla sektora energii. Dowodzi tego nowy raport Instytutu Innowacyjna Gospodarka i International Development Norway, a przygotowany na podstawie serii spotkań polskich i norweskich ekspertów w zakresie energii i klimatu w ramach projektu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu  Finansowego.

Jak pokazuje raport „Polska - Norwegia 2025 - roadmapa zwiększonej efektywności zrównoważonej produkcji i konsumpcji energii. Rozwiązania systemowe z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych technologii, wykorzystujących odnawialne źródła energii”  Norwegia i Polska to kraje o zupełnie innej charakterystyce gospodarczej i energetycznej. Rządy obu krajów poszukują skutecznych rozwiązań dla sektora energetycznego. Oba państwa stawiają na niezależność energetyczną. Norwegia mimo bogatych zasobów ropy naftowej i gazu od lat buduje jednak swoją niezależność energetyczną w oparciu o odnawialne źródła energii.  Inwestując w systemy wsparcia mające wspomagać wdrażanie europejskiej polityki klimatycznej Norwegia stworzyła swoisty ekosystem innowacyjności na rynku energetycznym. Dzięki swojej polityce i systemom wsparcia stała się liderem rozwoju elektromobilności a norweski przemysł osiąga wysokie standardy efektywności energetycznej budując tym samym swoje przewagi konkurencyjne.

Polski rząd również aktywnie uczestniczy w debacie na temat rozwoju rynku energii w Polsce. Swoje działania strategiczne koncentruje wokół zagadnień związanych z rozwojem elektromobilności czy stworzeniem w pełni rynkowego modelu rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii poprzez wdrażany mechanizm klastrów energii. Leif Naes przedstawiciel uniwersytetu, University College of Southeast Norway (USN), zwraca uwagę zarówno na stojące przed Polską wyzwania jak i potencjał, rynku energii, który warto wykorzystać.

Polska jest krajem dużych możliwości, znacznie większych niż Norwegia z liczbą 5,5 mln mieszkańców. W Polsce, której populacja liczy 38 mln osób, można bardzo dużo dokonać. Sytuacja po stronie produkcji energii jest dużym wyzwaniem, z którym musicie sobie poradzić. Klastry energii mogą przyczynić się do rozwoju innowacji, nowych modeli biznesowych i korzyści w transporcie. W Norwegii poświęcamy obecnie dużo uwagi tematom związanym z cyfryzacją i inteligentnymi sieciami, i chcielibyśmy współpracować w tym zakresie z partnerami z Polski - tłumaczy Leif Naes, USN, University College of Southeast Norway.

Zgodnie z danymi prezentowanymi w raporcie Polska - Norwegia 2025 - roadmapa zwiększonej efektywności zrównoważonej produkcji i konsumpcji energii. Rozwiązania systemowe z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych technologii, wykorzystujących odnawialne źródła energii Polska stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi zarówno z innowacyjnością jak i energochłonnością rodzimego przemysłu. Zdaniem ekspertów Polska znajduje się na granicy między mało innowacyjną i wykazującą szereg luk infrastrukturalnych oraz instytucjonalnych gospodarką uprzemysłowioną a wysoko rozwiniętą gospodarką usługowo-przemysłową. Od gospodarek wyżej rozwiniętych różni ją m.in. stan infrastruktury, słaba jakość instytucji publicznych, niska innowacyjność.

Jednym z najważniejszych czynników determinujących dalszy jakościowy rozwój produkcji przemysłowej i  a w rezultacie także realizację potencjału gospodarczego są zobowiązania wynikające z udziału Polski w międzynarodowych porozumieniach dotyczących ochrony klimatu. Zgodnie z założeniami przyjętego w 2008 roku przez Unię Europejską pakietu energetyczno-klimatycznego nasz kraj musi do roku 2020 obniżyć całkowitą emisję gazów cieplarnianych z sektorów objętych europejskim systemem handlu emisjami (EU-ETS), tj. elektroenergetyki, ciepłownictwa i przemysłu energochłonnego 21% w stosunku do roku 2005, dokonać oszczędności w energii finalnej rzędu 20% (tj. co najmniej 2,645 mln ton oleju ekwiwalentnego), a także powstrzymanie tempa wzrostu emisji gazów cieplarnianych w sektorach gospodarki nie objętych systemem EU-ETS (tzw. non-ETS), tj. budownictwie, rolnictwie i transporcie poniżej +14% do roku 2020.

Mimo szeregu różnic w obliczu wyzwań stojących przed Polską gospodarką warto zwrócić uwagę przynajmniej na kilka norweskich rozwiązań w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej oraz dekarbonizacji, prezentowanych w raporcie:

Konsekwencja. Pomimo sprzyjających uwarunkowań geologicznych Norwegia konsekwentnie podąża ścieżką niskoemisyjnego rozwoju stawiając na długofalowość i pewność przyjętych rozwiązań legislacyjnych. O takiej pewności rozwiązań inwestorzy zainteresowani rozwojem innowacyjnych technologii niskoemisyjnych w Polsce mogą tylko pomarzyć.

Elastyczność. Konsekwencja we wdrażaniu polityk zmierzających do dalszego ograniczania emisji idzie w Norwegii w parze z elastycznością w kształtowaniu potencjalnych rozwiązań. I tak np. w przypadku efektywności energetycznej regulacje w zakresie standardów, podatków i zwolnień idą w parze z subsydiami, przepisami dotyczącymi certyfikatów charakterystyki energetycznej budynków i publicznymi kampaniami promującymi oszczędność energii.

Rozwiązania fiskalne. Polityka energetyczno-klimatyczna Norwegii korzysta w dużej mierze z rozwiązań rynkowych takich jak europejski System Handlu Emisjami (EU ETS), czy system certyfikatów OZE. Równocześnie jednak regulatorzy norwescy nie obawiają się szerokiego wykorzystania systemu podatkowego, który umożliwia zarówno obciążanie niepożądanych działań gospodarczych (podatek od CO2 dla części przedsiębiorstw produkujących w oparciu o paliwa kopalne) jak i promocję działań oczekiwanych (zwolnienia podatkowe dla nabywców samochodów elektrycznych).

Integracja transgraniczna. Norweski model rozwoju rynku energii zakłada także ścisłą integrację z sąsiadującymi krajami, która sprzyja zarówno poprawie bezpieczeństwa energetycznego i stabilności systemu, jak i kreuje nowe możliwości gospodarcze.

Instytut Innowacyjna Gospodarka realizuje wiele projektów związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów i wdrażaniem rozwiązań gospodarki cyrkularnej, a energia jest bardzo istotnym elementem gospodarki obiegu zamkniętego. Uważam, że polski sektor energetyczny musi jak najszybciej zacząć przekształcać się w  tym kierunku dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań zarówno systemowych jak i technologicznych starając się zamknąć obieg produkcji i konsumpcji energii – mówi dr Agnieszka Sznyk, Dyrektor Zarządzająca Instytut Innowacyjna Gospodarka

Według Hansa Pettera Kildala z Norwegian Climate Foundation Polska powinna przestawiać się na inne źródła energii niż węgiel. Przyszłość wiąże się z dekarbonizacją i wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych – mówi Kildal. Aby do tego dojść, Polska musi wprowadzać zmiany krok po kroku, ale także dążyć do  dużej zmiany w dłuższym okresie. Jeżeli w Polsce mają być wprowadzone samochody elektryczne i inteligentne domy na dużą skalę, trzeba przestawić się na wykorzystywanie energii elektrycznej do tego celu. Widzę duże możliwości dla firm w Polsce, które są związane z rozwijaniem nowych produktów i usług w energetyce.

Raport do pobrania znajduje się pod poniższym linkiem:
http://ingos.pl/public/userfiles/pdf/raport_Polska_Norwegia_2025.pdf

Raport  został zrealizowany w ramach projektu: „Polska - Norwegia 2025 - roadmapa zwiększonej efektywności zrównoważonej produkcji i konsumpcji energii. Rozwiązania systemowe z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych technologii, wykorzystujących odnawialne źródła energii” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2017-10-26