Programy

INNOWACJE W POLSCE

Polskie firmy mają świadomość tego, że muszą być innowacyjne, by pozostać konkurencyjnymi. W przeszłości źródłem wzrostu polskiej gospodarki była stosunkowo niedroga i dobrze wykwalifikowana siła robocza. Wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa praca staje się jednak coraz droższa, przez co kraj traci tę przewagę. Dlatego Polska musi szukać innych źródeł wzrostu. Najskuteczniejszą metodą konkurowania we współczesnym świecie jest szeroko rozumiana innowacyjność, która najczęściej przejawia się we wprowadzaniu nowatorskich produktów i usług.

Strategia do roku 2020 zakłada wzrost wydatków na badania i rozwój w Polsce do 1,7 procent PKB. Polska powinna stawiać na innowacje, gdyż tylko w ten sposób jej gospodarka będzie w stanie prowadzić międzynarodową ekspansję. Poprawa warunków prowadzenia działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej zaczyna przynosić wymierne efekty. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2012 roku wydatki na badania i rozwój stanowiły 0,9 procent PKB wobec 0,77 procent w 2011 roku. Do osiągnięcia zakładanego celu wciąż jeszcze prowadzi długa droga.

Jednym z czynników ułatwiających prowadzenie działalności innowacyjnej jest możliwość skorzystania z mechanizmów wspierających prace nad nowatorskimi rozwiązaniami. Równie istotna jest także odpowiednia współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, czyli administracją publiczną, biznesem i światem nauki. W ramach programu Innowacje w Polsce chcemy wsierać inicjatywy na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności, m.in. poprzez tworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy biznesem, administracją publiczną i nauką.

Szczegółowe cele programu:

 • Organizacja wydarzeń i tworzenie kontekstów do dyskusji o polskich innowacjach
 • Edukacja i budowanie świadomości znaczenia innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju firm, a co za tym idzie całej gospodarki
 • Wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy biznesem, administracją publiczną i nauką
 • Wspieranie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań

Działania:

 • Organizacja debat z udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk działających na rzecz rozwoju polskiej innowacyjności
 • Opracowanie i publikacja badań i raportów na temat innowacji w Polsce
 • Organizacja międzynarodowych konferencji i innych wydarzeń mających na celu promocję polskich innowacji
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie wdrażania innowacji oraz pozyskiwania funduszy na ten cel

 

INNOWACJE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Sektor MŚP stanowi rdzeń gospodarek wszystkich państw świata, w tym także Polski. Polska gospodarka jest oparta w głównej mierze właśnie o małe i średnie firmy. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości aż 99,8% spośród ok. 1,8 miliona wszystkich firm funkcjonujących w Polsce stanowią przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Zdecydowanie najliczniejszą grupę spośród nich stanowią mikroprzedsiębiorstwa.

Sektor małych i średnich firm ma ogromny wpływ na polską gospodarkę. Wytwarza niemal połowę (47,3%) polskiego PKB, a same tylko najmniejsze przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 9 pracowników) generują ok. 30% PKB. Ponadto segment SME daje zatrudnienie ponad 70% wszystkich pracowników w Polsce. Tylko te statystyki pokazują, jak istotne znaczenie mają małe i średnie przedsiębiorstwa dla polskiej gospodarki.

Polska wciąż poza innowacyjną czołówką UE

Chociaż polski sektor MŚP generalnie nie odstaje od średniej europejskiej, a pod niektórymi względami znajduje się w europejskiej czołówce (Polska np. od lat należy do liderów Unii Europejskiej pod względem liczby powstających nowych firm – w tej dziedzinie ustępujemy jedynie Francji), to ma także słabe strony. Do nich, niestety, trzeba zaliczyć poziom innowacyjności.

W rankingach innowacyjności wciąż plasujemy się na dalekich miejscach. W 2012 roku indeks innowacyjności Polski wyniósł 0,27, podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej przekroczyła 0,54. Jak wynika z badania „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012”, wielu przedsiębiorców (40%) twierdzi, że działają w branży, która nie potrzebuje innowacji. Niemal tyle samo argumentuje, że są zbyt małą firmą, by je wprowadzać.

Innowacje siłą napędową rozwoju

Należy wyraźnie podkreślić, że innowacje są potrzebne i pożyteczne bez względu na wielkość przedsiębiorstwa czy też branżę, w której funkcjonuje. To one umożliwiają wprowadzenie koniecznych zmian, a także uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Przydatność i atrakcyjność innowacji dostrzegają firmy z sektora MŚP niezależnie od tego, czy już inwestowały w innowacje czy nie. Według badań 63,5% twierdzi, że innowacje byłyby ich firmom przydatne.

Aktualnie Polska znajduje się w grupie tak zwanych krajów doganiających pod względem innowacyjności w Unii Europejskiej. Jej współczynniki są wprawdzie poniżej średniej, ale zauważalna jest stała tendencja wzrostowa. Działania na rzecz innowacyjności są niezbędne, by kraj nie powtórzył losu Portugalii czy Grecji, które zatrzymały się w połowie drogi między krajami o średnim i wysokim dochodzie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. By zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów bardziej rozwiniętych było możliwe, niezbędne jest zwiększanie nakładów na badania i rozwój.

Główne zadania

Naszym celem w ramach programu "Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" jest identyfikacja szans i barier rozwoju MŚP oraz stymulacja sektora do tworzenia i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii.

Jednym z elementów programu jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi grupami interesariuszy i w efekcie wypracowanie i promowanie rekomendacji zmian legislacyjnych oraz strukturalnych umożliwiających rozwój tego sektora gospodarki.

Szczegółowe cele programu:

 • Identyfikacja szans i barier rozwoju MŚP
 • Stymulacja sektora do tworzenia i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii
 • Wypracowanie i promowanie rekomendacji zmian legislacyjnych oraz strukturalnych umożliwiających rozwój tego sektora gospodarki
 • Budowanie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy MŚP, ośrodkami naukowymi, a agencjami wspierającymi przedsiębiorczość jak ARP, PARP, NCBR
 • Cykl szkoleń i workshopów dla MŚP na temat ekspansji zagranicznej. Edukacja jak z firmy lokalnej stać się firma globalną działającą także na rynkach zagranicznych

Działania:

 • Przygotowywanie raportów, podsumowań analiz na temat innowacyjności w Polsce i na świecie
 • Organizacja debat z udziałem przedstawicieli władz, biznesu i nauki
 • Opracowanie i publikacja rekomendacji w zakresie wdrażania i finansowania innowacyjnych rozwiązań przez MŚP
 • Organizacja sesji szkoleniowych dla przedstawicieli biznesu dotyczących finansowania, współpracy ze środowiskiem naukowym i wdrażania nowoczesnych technologii

 

SMART CITIES

Zgodnie z prognozami ekspertów, już dziś, ponad połowa ludzi mieszka w miastach, a do roku 2050 będzie to już 70% ludności świata. Ponad jedna piąta ludzi (1,5 miliarda) zamieszkuje 600 największych miast. Te miasta odpowiadają za 80% globalnego PKB, zużycie 75% produkowanej na świecie energii oraz 80% emisji CO2.

Dynamiczny rozwój miast

Dynamiczny rozwój światowych metropolii wymusza wprowadzenie rozwiązań usprawniających ich funkcjonowanie, podnoszących efektywność energetyczną, ograniczających koszty, a przy tym, pozostających przyjaznymi dla mieszkańców. Innym ważnym aspektem jest ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna. To właśnie miejski tryb życia przyczynia się do dramatycznego rozwoju chorób cywilizacyjnych jak otyłość, cukrzyca, choroby krążenia. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie takich rozwiązań w infrastrukturze miejskiej, które z jednej strony będą promować zdrowy tryb życia i zapobiegać pandemii chorób cywilizacyjnych, z drugiej będą ułatwiać życie z chorobą.

Nowe potrzeby mieszkańców

Mieszkańcy miast oczekują sprawnej, szeroko dostępnej infrastruktury miejskiej, z której mogą korzystać w sposób prosty i intuicyjny. Do tego niezbędne są zaawansowane rozwiązania dla miast, ale też wyczerpująca i łatwo dostępna informacja. Rolą samorządów lokalnych w związku z dynamicznym rozwojem miast będzie takie zarządzanie nimi, by zapewnić zadowolenie mieszkańców przy jednoczesnej kontroli kosztów, ograniczaniu nadużyć, zapewnieniu infrastruktury i łączności, ale też walka z wykluczeniem czy wsparcie lokalnego biznesu. A to wszystko przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Główne zadania

Inicjatywa Smart Cities ma na celu poszukiwanie płaszczyzn porozumienia z decydentami w administracji samorządowej, popularyzację idei smart cities w kontekście rozwiązań technologicznych, jakie wykorzystują nowoczesne miasta, a także wykształcenie mody na inteligentne rozwiązania miejskie oraz stymulowanie oddolnych inicjatyw w tym obszarze. Planujemy stworzenie stowarzyszenia firm z szeroko pojętego sektora technologii, działającego na rzecz popularyzacji idei Smart Cities wśród polskich władz lokalnych, również w kontekście nowej perspektywy finansowej UE.

Szczegółowe cele programu:

 • Edukacja na temat nowoczesnych, inteligentnych rozwiązań dla infrastruktury miejskiej
 • Popularyzacja idei smart cities wśród administracji publicznej i samorządów lokalnych
 • Budowanie platformy współpracy pomiędzy samorządami, biznesem i ośrodkami naukowymi w zakresie implementacji nowoczesnych technologii do przestrzeni miejskiej

Działania:

 • Stworzenie platformy komunikacji z mediami, władzami lokalnymi i innymi interesariuszami, zainteresowanymi tematyką smart cities
 • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń, promocji i implementacji nowoczesnych rozwiązań w walce z chorobami cywilizacyjnymi w miastach
 • Organizacja debat z udziałem przedstawicieli władz lokalnych
 • Opracowanie i publikacja rekomendacji w zakresie wdrażania i finansowania inteligentnych rozwiązań dla miast
 • Organizacja sesji szkoleniowych dla przedstawicieli administracji publicznej, dotyczących najlepszych praktyk w zakresie rozwoju miast i regionów
 • Przygotowanie action planów implementowanych we współpracy z decydentami, sektorem prywatnym i wolontariuszami

 

DOBRA LEGISLACJA

Dobra Legislacja czyli program dotyczący poprawy polskiego ustawodawstwa, aby sprzyjało ono rozwojowi gospodarki. Bariery prawne są jednymi z najsilniej odczuwanych przez przedsiębiorców. Badania przeprowadzone przez Krajową Izbę Gospodarczą (Wpływ ustawodawstwa na funkcjonowanie przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2006) wskazują na niską ocenę aktów prawnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

To właśnie wadliwie skonstruowane ustawy mogą przyczyniać się do hamowania rozwoju sektora MŚP. Często zbyt restrykcyjna lub za mało precyzyjna legislacja sprawia, że niemożliwy jest rozwój niektórych nowoczesnych obszarów gospodarki. Przykładem są np. zapisy w ustawie lekarza pozwalające orzekać o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie na podstawie osobistego badania, co znacznie spowalnia rozwój telemedycyny.

Główne zadania

Opiniowanie najważniejszych ustaw i projektów legislacyjnych dotyczących rozwoju innowacyjności i MŚP w Polsce. Prowadzenie działań na rzecz zmiany zapisów hamujących lub ograniczających rozwój nowych technologii czy innowacyjnych rozwiązań.

Szczegółowe cele programu:

 • Opiniowanie najważniejszych ustaw i projektów legislacyjnych dotyczących rozwoju innowacyjności i MŚP w Polsce
 • Prowadzenie działań na rzecz zmiany zapisów hamujących lub ograniczających rozwój nowych technologii czy innowacyjnych rozwiązań

Działania:

 • Analiza istniejących aktów prawnych pod kątem ich wpływu na stymulację lub hamowanie innowacyjności
 • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla biznesu poświęconej słabościom istniejących rozwiązań legislacyjnych
 • Organizacja debat z udziałem przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, legislatorów i prawników
 • Opracowanie i publikacja rekomendacji w zakresie udoskonalania istniejących aktów prawnych