O Instytucie

Instytut Innowacyjna Gospodarka jest organizacją pozarządową, która działa w obszarze tworzenia, wdrażania i promocji nowoczesnych technologii oraz innowacji. W dobie coraz intensywniejszego rozwoju cywilizacyjnego, presji ze strony krajów rozwijających się, drastycznego kurczenia się zasobów naturalnych konieczna jest inwestycja w rozwiązania, które pozwolą na dynamiczny, ale jednocześnie zrównoważony rozwój.

Instytut wspiera innowacyjność tworząc platformę wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami, instytucjami naukowymi, biznesem i start-upami. Identyfikuje bariery, które spowalniają wdrożenie nowoczesnych technologii, wypracowując jednocześnie skuteczne rozwiązania je przełamujące.

W ramach swojej działalności Instytut prowadzi działania badawcze, edukacyjne i szkoleniowe, których efektem są raporty, opracowania, rekomendacje i roadmaps innowacyjności w Polsce. Ważnym elementem działalności jest wypracowanie odpowiednich form dialogu i współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy w celu rozwoju polskiej innowacyjności.

Kluczowe obszary działania to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój miast w oparciu o ideę „Smart Cities”.

Do pobrania - statut

 

Misja i cele

Misją Instytutu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i kooperacji pomiędzy biznesmen, instytucjami naukowymi i administracją publiczną w celu podnoszenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i pomocy w implementacji nowoczesnych technologii do praktyki.

Głównymi celami Instytutu są:

  • działalność naukowa i badawczo-rozwojowa, zwłaszcza w dziedzinie innowacji i nowoczesnych technologii
  • budowa platformy wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami rynku, regulatorami, władzami, podmiotami gospodarczymi, grupami społecznymi
  • wsparcie polskich obywateli, polskiej administracji rządowej i samorządowej, podmiotów gospodarczych (zwłaszcza małych i średnich firm) oraz organizacji pozarządowych w ich działalności mającej na celu promowanie innowacji, podnoszenie poziomu życia w kraju
  • propagowanie rozwoju lokalnych gospodarek w oparciu o ideę inteligentnych miast – adaptacja innowacyjnych technologii w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększania konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej miast, metropolii i regionów
  • edukacja w zakresie problematyki gospodarczej i społecznej obejmująca m.in. upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań
  • działania na rzecz dobrej legislacji, usuwania barier dla działań organizacji społecznych i przedsiębiorczości, racjonalizacja obciążeń biznesu, deregulacja

Partnerzy

W ramach realizowanych projektów współpracujemy z wieloma podmiotami z całego świata. Wśród naszych partnerów znajdują się m.in.: Ben-Gurion University, Future Ideas, CDP, KTH Royal Institute of Technology, Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production in Wuppertal, The Hungarian Association for Innovation, Northern Advanced Manufacturing Group (NAMIG), International Institute for Housing and Urban Development Studies of Erasmus University Rotterdam, Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, Paris Region Entreprises.